28 lutego 2019

Międzynarodowy Muzykologiczny Kongres Moniuszkowski - call for papers

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na Międzynarodowy Muzykologiczny Kongres Moniuszkowski Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 27-28 września 2019.

Tytuł:
Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje

Miejsce i data:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, Polska;
termin: 27-28.09.2018

Organizatorzy:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Problematyka:
Kongres jest organizowany z okazji przypadającej w 2019 roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819–1872), twórcy polskiej opery narodowej, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów. Jego biografia i twórczość będą głównym zakresem problematyki kongresu, jednak dokonania artystyczne polskiego twórcy można rozpatrywać tak w kontekście narodowo-kulturalnym, jak i w perspektywie sytuacji społeczno-estetycznej w Europie jego czasów.

Proponowane zakresy zagadnień:
1. Stanisław Moniuszko – twórca i jego dzieło w perspektywie różnych dziedzin humanistyki (muzykologii, historii, teatrologii, filmoznawstwa, filologii, socjologii, kulturoznawstwa itp.)
2. Nurty, interpretacje i perspektywy badawcze moniuszkologii
3. Muzyka polska w XIX wieku jako kontekst i tło działań artystycznych Moniuszki
4. Koncepcja polskiej opery narodowej Moniuszki wobec europejskich nurtów scenicznej sztuki narodowej
5. Rola muzyki w kształtowaniu XIX-wiecznej świadomości politycznej i kulturalnej
6. Dialektyka sfery społeczno-politycznej i artystycznej w twórczości muzycznej XIX wieku

Zgłoszenia:
Propozycje wygłoszenia referatu winny zawierać
1. imię i nazwisko badacza (wraz z afiliacją lub uwagą o statusie niezależnego badacza),
2. tytuł proponowanego tekstu,
3. streszczenie (max. 300 słów),
4. krótką biografię (max. 200 słów).
Na każdy referat organizatorzy przeznaczają max. 20 minut oraz dodatkowo 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową do kierownika naukowego konferencji, prof. UAM dr. hab. Marcina Gmysa: marcin.gmys@gmail.com w terminie do 17.03.2019. Informacja o zaakceptowaniu wystąpień zostanie przesłana w terminie do 31.03.2019.

Języki kongresu:
Obrady będą się odbywały w językach angielskim i polskim, planowane jest tłumaczenie symultaniczne.

Warunki finansowe i organizacyjne:
Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie podczas konferencji, a także zwrot kosztów podróży. Za sprawy dotyczące organizacji przyjazdu i pobytu w Gdańsku odpowiada prof. AM dr hab. Violetta Kostka (v.kostka@amuz.gda.pl) oraz prof. AM dr hab. Danuta Popinigis (d.popinigis@amuz.gda.pl).

Publikacja:
Wybrane przez komitet naukowy teksty zostaną opublikowane w postaci monografii zbiorowej lub monograficznego numeru czasopisma naukowego.

Komitet naukowy:
Prof. UAM dr hab. Marcin Gmys (UAM Poznań) – kierownik naukowy kongresu
Prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM Poznań)
Prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska (UAM Poznań)
Prof. dr hab. Stefan Keym (Université Toulouse)
Prof. AM dr hab. Violetta Kostka (Akademia Muzyczna Gdańsk)
Prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz (Akademia Muzyczna Gdańsk)
Prof. AM dr hab. Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna Gdańsk)

Call for papers jest także dostępne w języku angielskim.